Момне ле мъри хубава

Момне ле мъри хубава,
Заради тебе останах
На високана планина
Сас двеста вакли овньове,
Сас триста вакли шилета,
Сас триста бели грошове.

Тьожка ма зима притисна,
На сай висока планина.
Бели си гроше изедох,
Вакли ми овни измреха
И триста вакли шилета.

Та че та мене не дадоха,
Ам та момице дадоха
Другимо вав друго село
На мои пови роднини...

Чудем са мисле момице,
Куде ще ейся да фатам.

Комар и муха

Комар муха водяшя
за два зоба ворзана;
муха са бя торзала.
Вдигнал комар тупузан,
ударил муха в тарбухан,
та са комар изрука:
- Торчитя, попа рукайтя
мухата да си опяе;
гулям си казан найдитя,
та си мухата сваритя,
да нагустимя борбунье.
Борбунье комар викаха:
- Кадор ли стя, комарье,
да ни гоститя с мухана,
ду адин са щим изтрушй,
дудя мухана раздялим!

Свада между комар и муха

Сваят се комар и мухата,
да било защо, за какво,
за една женска мушица,
комарът се много разсърдил,
извзди остър боздуггн,
удари муха о сърдцето,
тежка кръвнина паднала,
на цариградски друмища,
не може керван да мине,
камо ли пътник да гази.
Мухите събор събрале,
и кадии турнали;
сеймени бяха осите,
субаши бяха пчелите,
теляли бяха бръмбари,
теляли викат из село:
- Да върви мало, голямо,
мършата от друм да дигнат!
Сеймени комар погнали,

Синигерова сватба

Синигер са женеше,
тарлю тъпан биеше,
комар зурла свиряше,
мечка тясто валяше,
гарга пещта паляше,
свраката са караше:
- Дай на меня да мятам,
че ми й дълга опашка
като пещна лопата!

Рак и жаба

Пременьи се рако
накити се рако -
синьи беневреци,
опети чешире, (2)
длени колчаци.
Та па му се жаба,
жаба подсмеяла:
- Ой те раче, раче,
раче осмокраче,
не знам ли те, раче,
коя ми си стока:
низ, дупка те вадат,
у торба те турат,
у дома те носат,
у гърне те турат, (2)
на огин те парат!
Разлюти се рако,
па на жаба каже:
- Ой те жабо, жабо,
жабо кекерице,
жвбо осмокульо,
жабо попикульо!
Не знам ли те, жабо,

Пошла желка на оране

Пошла желкя на оранье,
на оранье на копанье,
упрегнала два гушчера,
остен й е люта змия;
понесла е бошчи ручок,
погачица и чорбица,
чорбицата от мушица.
Насрешча й ежо-кежо,
ежо-кежо, таралежо,
наежил се, накежил се,
пресрешна си суа желкя,
пригърна я, цалива я,
цалива я, упаа я,
изруча й погачица,
погачица и чорбица.
Разлюти се суа желкя,
та си ойде на кадия,
па кадию говореше:
- Е кадийо, ефендийо!
Я сам дошла да се судим,

Педя човек - лакът брада - 2

С чудом стое, що да чине -
купила си един дедо
педа човек, лакот брада,
па го зави в цедилката,
отнесе го дори дома,
дори дома на оджакот,
навалила силен огън,
па си пръсна пуста искра,
изпърли му брадичката;
па свари му казан чорба,
насърка го, наяди го,
изнесе го насред село,
насред село да се боре,
никой нема да се найме,
со дедото да се боре,
наймело се кусо петле,
грабнало се со дедото,
ни то пада, ни той пада;
от дедото кърви течат,

Педя човек - лакът брада - 1

- Кога мама умираше, лельо ма,
тя на мене зарачаше -
низко либе да не либа, лельо ма,
нито низко, ни високо...
Но нали е пусти касмет, лельо ма,
пусти касмет за никаде -
даде Господ, та залибих, лельо ма,
та залибих едно либе,
едно либе грозно либе, лельо ма,
пегя човек - лакът брада;
капата му тридни длъга, лельо ма,
тридни длъга, ден широка.
Я го турих под водника, лельо ма,
капна капка, удави го;
изнесох го пред вратата, лельо ма,
доде свинкя, увапа го;

Пиян дядо

Станал дядо на сто й двайсет,
на сто й двайсе й пет години
капка вода не е сръбвал,
а виното - със ведрото,
ракията пък с килото.
отговаря стар бял дядо:
- Вай та тебе, стара бабо,
ако умра от виното,
зарови ме юв мазата,
краката ми зад вратата,
главата ми под бурето,
устата ми изпод чепа,
капка вино дето капне,
във устата ми да капне!

Тънка стана като каца

Идох село, строших чело,
идох друго, строших блюдо,
идох трекьо, ритнах плето,
там затекох до три хора,
до три хора играеха -
едно хоро все ергени,
друго хоро все невести.
Трекьо хоро все са моми,
у хорото до три моми,
най-хубави, най-гиздави -
първата е сополуша,
втората е пепелуша,
я трекята - тънка Стана.
Тънка Стана, гюл фидана,
тънка, тънка, като каца,
бела, бистра като меца,
я засаках сополуша,
они ми я недадоха;
я засаках пепелуша,

Страници

Subscribe to Лудо младо RSS